Tuesday, February 10, 2009

Mapagpalang gabi ng Miyerkules


Lumayo si Jesus patungo sa hangganan ng Tiro. Pumasok siya roon sa isang bahay at kahit na ayaw niya itong malaman ninuman, hindi ito nalihim. May isang babaeng nakabalita tungkol sa kanya. Inaalihan ng maruming espiritu ang kanyang dalagita kaya pumunta siya at nagpatirapa sa kanyang paanan. Isa siyang paganong taga-Sirofenicia. At ipinakiusap niya kay Jesus na palayasin ang demonyo sa kanyang anak. Sinabi naman niya sa kanya: "Bayaan mo munang mabusog ang mga anak. Hindi tama na kunin ang tinapay sa mga bata at itapon ito sa mga tuta." Sumagot ang babae: "Totoo nga, Ginoo, pero kinakain ng mga tuta sa ilalim ng mesa ang nalalaglag mula sa mga bata." At sinabi sa kanya ni Jesus: "Dahil sa sinabi mong ito, lumabas na sa iyong anak na babae ang demonyo." Kaya umuwi na ang babae at nakita niya ang bata na nakahiga sa kama; lumabas na nga ang demonyo

Mapagpalang gabi ng Miyerkules. Pinalabas ni Jesus ang demonyo mula sa anak ng babae na hindi nila kapanalig. Ito ang Mabuting Balita sa atin ngayon, mula sa kapanalig natin na si Marcos 7:24-30.

PAGNINILAY
Hindi Hudyo ang babae. Iba ang pananampalataya niya kay Jesus. Pero napalayas ni Jesus ang demonyo sa anak ng babae. Ganyang-ganyan ang isang Hap¤în na nanalig kay Fr. Fernando Suarez. Hindi siya Katoliko, pero kumuha siya ng bato sa Monte Maria. Ipinadala sa kapatid niya sa Germany na may cancer na hindi rin Katoliko, pero nang ipinahid niya ang bato, humupa ang sakit niya. Nagpasalamat siya kay Fr Fernando at sa kapangyarihan na lumalabas sa kanya. Totoo na ang pagiging ikaw at ako ng ating pananampalataya, hindi nakadepende sa relihiyon. Nakasalalay sa pananalig natin sa iisang Diyos. Iba-iba man ang paraan ng panalangin natin, o mga gawain para maglingkod tayo, iisa pa rin ang Diyos na dahilan ng buhay natin. Ganyan ang Panginoon sa atin, pantay-pantay ang pagtangi niya sa atin. Sino man tayo, pagagalingin niya tayo mula sa nagiging sanhi ng panghihina natin. Siya ang Diyos ng buhay na walang ibang makapagbibigay kundi siya lang. Ganito ang niyakap na paniniwala ni San Pablo kaya sobra syang magmahal na nasabi niya na isinugo siya para sa lahat. Pati sa mga hentil na nahuling makilala ang Diyos na naunang nasumpungan ng mga hudyo. Kaya, kapanalig, manalig tayo na pantay ang pagkalinga sa atin ng Diyos. Wala sa pantay na mga dulo ng buhok ng model sa commercial na shampoo. Anuman, ang dinaramdam mo ngayon, narito ang kamay ng Panginoon, kinakalinga ka.Feb 13
Ephphata. Buksan. Ito ang utos ni Jesus na sinunod ng karamdaman. Mula ito sa kapanalig natin na si Mk 7: 31-37.

Nagsalita si Jesus. Buksan. Maraming paraan ngayon na nabubuksan ang komunikasyon ng lahat. Tulad ng cellphones, konting text lang , nakasend ka na ng message. Sa internet, sandaling press mo lang sa button ng send, makakarating na agad sa ibang bansa. Eto ang mga uri ngayon ng komunikasyon na nagbubukas sa atin ng maayos na pakikipag-ugnayan sa lahat, magandang pakikitungo at mabilis na impormasyon sa mga kinauukulan. Pero nagiging pipi ang makabagong paraan ng komunikasyon kapag hindi tama ang iyong ginagamit na salita at mga larawan na ipinapadala. Ito ang nagiging sanhi naman ng maruming relasyon o nauuwi sa poot dahil sa paraan palang ng komunikasyon, hindi na tama. Ganyan din sa pagbigkas natin. Sa paano mong ginagamit ang iyong dila? Ano'ng mga salita ang ginagamit mo para sa iyong kapwa? Sa paano'ng paraan ka nagpapahayag? Kapanalig, sa oras na nakakasakit ang bibig natin, mas nagiging mapalad pa ang pipi na naghahangad na marinig ang tinig para maipaglaban ang damdamin niya para sa ikabubuti ng marami. Kaya, muli magsimula tayo sa sariwang paraan. Pigilan natin ang dila natin na magbigkas na ikasisira, ikasasakit, ikalulungkot ng kapwa natin. Kundi, piliin ang mga mababangong wika na tulad ng Salita ng Diyos na sintamis ng pulot pukyutan at kasinsarap ng gatas.